در طول تاریخ بارها و بارها افراد غرب زده تاثیرات بسزایی در این کشور از خود به یادگار گذاشتند.از ملکم خان بگیر تا رضاخان و پسرش و...

شیفتگی بیش از اندازه به غرب و تقلید صرف و نداشتن قدرت تحلیل در مواقعی از تاریخ گاهی ما را آنقدر از هدف اصلی خود دور کرد که تنها با تیزهوشی و انقلاب مردم به راه اصلی خود بازگشتیم.

اکنون انقلاب اسلامی به برکت امام خمینی(ره) کاراکتر های اصلی این جریان را که علناّ مردم را به تقلید از فرهنگ غرب پیش می خواندند ریشه کن کرد اما زهر برخورد منافقانه بسیار تلخ تر و کشنده تر از این افراد عمل می کند.