به خود زندگی کنید و با خود و دیگران مهربان باشید و بگذارید آنهایی که در انحرف فکری غرق اند و انسانیت و مهربانی ما را نشانه ی ضعف اخلاقی و چاپلوسی تصور دارند به این باور برسند که هنوز انسان های مهربان و بدونِ ریا در جهان زنده اند .