نام من اکبروعسکری بودشهرت من

جامه  پر افتخار بختیاریم  به تن

علی عسکرگرام باب بزرگوار من

ولد اکبر مرحوم شه تبار من

افتخارم بوداین که زاده سیده ام

من ففط مهر علی به جان و دل خریده ام

به کجازاده مرامادرنیکوگهرم

درشناسنامه خود صادره ازشوشترم

سن من به دفتراجل چنین گذشت وگشت

متولد هزاروسیصد وچهل وهشت

نودوسه هم بودشماره سجلد من

بود حافظم خداهمان خدای جسم وتن

          اکبرعسکری-شوشتر