در طول تاریخ بارها و بارها افراد غرب زده تاثیرات بسزایی در این کشور از خود به یادگار گذاشتند.از ملکم خان بگیر تا رضاخان و پسرش و...

شیفتگی بیش از اندازه به غرب و تقلید صرف و نداشتن قدرت تحلیل در مواقعی از تاریخ گاهی ما را آنقدر از هدف اصلی خود دور کرد که تنها با تیزهوشی و انقلاب مردم به راه اصلی خود بازگشتیم.

اکنون انقلاب اسلامی به برکت امام خمینی(ره) کاراکتر های اصلی این جریان را که علناّ مردم را به تقلید از فرهنگ غرب پیش می خواندند ریشه کن کرد اما زهر برخورد منافقانه بسیار تلخ تر و کشنده تر از این افراد عمل می کند.

پیامبر(ص) بارها به مسلمانان نه درباره ی کافران و احزاب و قبایل دیگر بلکه دربرخورد با منافقان هشدار داد.منافقان همیشه خود را دلسوز انقلاب و طرفدار مردم جا زده و بعد از جلب اعتماد مخاطب ضربه ی خود را می زنند.غرب زدگان جامعه ی اسلامی هم از پشت پرده ی منافقانه غرب را به خورد مسلمانان می دهند.

اما غرب زدگی صرفا تعریف از غرب نیست بلکه تمسخر ایران و کشور های اسلامی و اصیل که هنوز به فرهنگ خود پایبند هستند، تمسخر افراد انقلابی و اعمال انقلابی و تلاش برای رابطه با غرب به هر قیمتی و بدون هیچ توجیه و تحلیلی غرب زدگی محسوب می شود.

امروز تنها دلیلی که مرا به نوشتن این مطلب سوق داد مشاهده ی اساتیدی است که امروز به سازندگان آینده ی این کشور عقاید نادرست و غرب زده خود را تحویل می دهند و متاسفانه اکثر دانشجویان صرفا برای همراهی با استاد وگرفتن نمره از او یا سکوت میکنند یا به همراهی با او می پردازند!

جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته تنها شامل کانال های ماهواره و اینترنتی نیست...استادی که با عقاید نادرست خود بدبینی نسبت به کشور در دانشجویان ایجاد می کنند از نظر من مصداق بارز نفوذ هستند و دانسته یا ندانسته در حال کمک کردن به دشمن قسم خورده ی ملت می باشند.